PRIVATUMO POLITIKA

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
1.1. Bendrovė arba Asmens duomenų valdytojas – Viešoji įstaiga Šviesos raštas, pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, kurios juridinio asmens kodas
236029130 buveinės adresas Taikos pr. 4A-4, 50187 Kaunas].
1.2. Klientas arba Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrovės klientas (tame tarpe tinklapio
lankytojai), kurio asmens duomenis renka Bendrovė.
1.3. Elektroninė parduotuvė – Bendrovės elektroninė parduotuvė adresu www.Kavaliauskas.eu
1.4. Paslaugos – visos Bendrovės teikiamos paslaugos.
1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio
tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais
duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio,
ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.6. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas,
užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar
taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška,
skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
1.7. Partneris – juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Bendrovei, susijusias su Bendrovės vykdoma
veikla, arba parduodantis jai prekes, arba vykdantis su Bendrove bendrus projektus, įskaitant, bet
neapsiribojant, rinkodaros akcijas, bendras pardavimų kampanijas, lojalumo programas, ir kt.,
žiniasklaidos priemonėse, internetiniuose puslapiuose, Elektroninėje parduotuvėje, mažmeninės
prekybos parduotuvėse, prekybos tinkluose, ir kt.
1.8. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama
naršant tinklapyje ir yra saugoma lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
1.9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti
asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
1.10. Privatumo politika – reiškia šį dokumentą, nustatantį Asmens duomenų tvarkymo principus bei
taisykles, naudojantis Elektroninės parduotuvės paslaugomis.
1.11. Paskyra – pagrindiniai Kliento prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenys, kuriuos
sudaro vienas elektroninio pašto adresas ir Slaptažodis.
1.12. Slaptažodis – tai Kliento sukurta unikali skaičių, raidžių, arba skaičių ir raidžių arba kitų
simbolių kombinacija, kurią suvedus galima prisijungti prie Elektroninės parduotuvės.
2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Klientas suteikia teisę Bendrovei atlikti visus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje
Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais.
2.2. Asmens duomenis tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymu bei kitais Asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą reglamentuojančiais teisės
aktais, šia Privatumo politika.2.3. Bendrovėje Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais žemiau nurodytais principais:
2.3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
2.3..2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
2.3..3. Asmens duomenys yra tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
2.3..4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;
2.3..5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjekto tapatybę būtų galima
nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
2.3..6. Visa informacija apie Asmens duomenis yra konfidenciali;
2.3..7. Kliento Asmens duomenys bei asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.
2.4. Laikoma, kad Klientas, pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje perskaitė galiojančios redakcijos
Privatumo politiką ir su ja sutinka. Jei Klientas nesutinka su kuria nors Privatumo politikos dalimi ar
Privatumo politika, tokiu atveju Klientas privalo nepateikti užsakymo ir nepirkti prekės Elektroninėje
parduotuvėje.
2.5. Su Privatumo politika galima susipažinti Elektroninėje parduotuvėje ir bet kada ją atsispausdinti.
Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ar atnaujinama Bendrovės nuožiūra. Nauja Privatumo
politikos redakcija skelbiama Elektroninėje parduotuvėje.
2.6. Klientas gali pateikti užsakymą Elektroninėje parduotuvėje be registracijos, arba per savo
Paskyrą prisiregistravus Elektroninėje parduotuvėje.
2.7. Pirminės registracijos prie Elektroninės parduotuvės metu per Paskyrą, Klientas privalo pateikti
savo elektroninio pašto adresą bei sugalvoti saugų Slaptažodį, bei pateikti tikslius Asmens duomenis
Elektroninei parduotuvei. Klientas atsako už jų teisingumą. Sukūrus Paskyrą, Klientui suteikiamas
identifikavimo kodas.
2.8. Naudodamasis Paslaugomis, taip pat pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje Klientas visuomet
privalo pateikti tikslius Asmens duomenis Elektroninei parduotuvei ir atsako už jų teisingumą.
2.9. Klientas turi teisę bet kada keisti bei papildyti Asmens duomenis Paskyroje arba kreiptis į
elektroninę parduotuvę su prašymu panaikinti Paskyrą.
2.10. Klientas privalo neatskleisti Slaptažodžio tretiesiems asmenims ir jį saugoti, priešingu atveju
visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui.
3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS,
NAUDOJIMAS, KOREGAVIMAS IR
SAUGOJIMAS
3.1. Bendrovė gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento Asmens duomenys (t.y. vardas,
pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prekės/paslaugos pristatymo adresas,
amžius/gimimo metai, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo
būdas ir pan.), pirkimo istorija, o taip pat, esant Kliento sutikimui, amžius, lytis, gimimo data,
gyvenamoji vietovė) renkami ir tvarkomi šiais tikslais:
3.1.1. Elektroninės prekybos tikslu. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio
pašto adresas, telefono numeris, prekės/paslaugos pristatymo adresas, amžius/gimimo metai, IPadresas, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys. Asmens duomenų, naudojamų elektroninės
prekybos tikslu, saugojimo trukmė yra 5 (penki) metai nuo paskutinio prisijungimo prie Elektroninės
parduotuvės dienos.
3.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono
numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, amžius, lytis, gimimo data, gyvenamoji vietovė.
Asmens duomenų, naudojamų Tiesioginės rinkodaros tikslu, saugojimo trukmė yra 5 (penki) metai
nuo paskutinio prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės dienos.
3.2. Klientas gali suteikti sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės telefono numerio,
elektroninio pašto adreso, adreso, amžius, lyties, gimimo datos, gyvenamosios vietovės) tvarkymo
Tiesioginės rinkodaros tikslu. Jeigu davęs sutikimą tvarkyti jo duomenis Tiesioginės rinkodaros
tikslu, taip pat gauti Tiesioginės rinkodaros pranešimus, Klientas vėliau to nebepageidaus ir
informuos apie tai Bendrovę, Bendrovė nebetvarkys jo Asmens duomenų Tiesioginės rinkodaros
tikslu ir nesiųs Klientui jokių elektroninių naujienų, išskyrus su Kliento užsakymu susijusią
informaciją.
3.3. Klientas bet kada turi teisę atšaukti 3.2 punkte esantį savo sutikimą Bendrovei tvarkyti Kliento
Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, pateikdamas apie tai atitinkamą pranešimą
Bendrovei elektroniniu paštu photography@kavaliauskas.eu ir aiškiai nurodydamas, kad atšaukia
savo sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu bei nepageidauja gauti
jokių Tiesioginės rinkodaros pranešimų.
3.4. Klientas taip pat turi galimybę atsisakyti įgyvendinti savo teisę nesutikti, kad Kliento Asmens
duomenys būtų tvarkomis Tiesioginės rinkodaros tikslu paspaudus atitinkamą nuorodą, esančią
kiekviename siunčiamame elektroniniame laiške.
3.5. Klientas, kaip Duomenų subjektas, turi šias žemiau išvardytas teises, susijusias su Kliento
Asmens duomenų tvarkymo procedūromis:
3.5.1. gauti iš Bendrovės informaciją apie Kliento Asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo
Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
3.5.2. gauti iš Bendrovės informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Kliento asmens duomenys surinkti,
kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1
(vienerius) metus;
3.5.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti Kliento Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą,
savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos
Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų.
3.6. Realizuodamas savo teises, Klientas turi pateikti pasą, asmens tapatybės kortelę arba
vairuotojo pažymėjimą. Bendrovė neatlygintinai teikia Duomenų subjektui informaciją apie tvarkomus
Duomenų subjekto Asmens duomenis kartą per metus. Klientas, realizuoti savo teises, numatytas
3.5 punkte, gali kreipiantis elektroniniu paštu photography@kavaliauskas.eu. Bendrovė turi teisę
koreguoti, keisti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymą tik
identifikavus Kliento, kuris kreipėsi, tapatybę.
3.7. Kliento Asmens duomenys yra neteikiami tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
3.7.1. Kuomet yra gautas Kliento sutikimas, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje;
3.7.2. Asmens duomenys elektroninės prekybos tikslais teikiami Partneriams, teikiantiems Bendrovei
paslaugas, susijusias su Bendrovės vykdoma veikla;
3.7.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytais atvejais kompetentingoms
institucijoms.